Palveluista

Koulutukset | Kehittämishankkeet | Työnohjaus | Konsultointi | Luennot | Esitelmät ja julkaisut

Työnohjaus

Työnohjaus on asiakastyöhön, työyhteisöön ja työrooleihin liittyvien kysymysten ja vuorovaikutusilmiöiden tutkimista, tiedostamista ja jäsentämistä. Ohjauksessa keskustellaan ja pohditaan yhdessä niitä työhön liittyviä asioita, joita osallistujat tuovat esille ja haluavat käsitellä.

Työnohjaus edistää työntekijän ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia, työroolien selkiyttämistä ja työssä jaksamista. Asiakastyönohjauksessa lähdetään dialogisesti pohtimaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja asiakkaan kuuleminen aitona kumppanina korostuu.


Työnohjauksen tavoitteita voivat olla

 • Työyhteisön toimivuuden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen          
 • Ammatti-identiteetin ja työroolien selkiyttäminen
 • Asiakastyössä asiakkaan kunnioittava kohtaaminen ja kuuleminen
 • Ongelmanratkaisukyvyn parantaminen
 • Oman työn sisällön ja toiminnan jatkuva reflektointi
 • Työn mielekkyyden lisääminen
 • Ammattitaidon ja työmenetelmien hallinnan lisääminen
 • Työssä jaksamisen tukeminen

Työnohjauksen muotoja

 • Työyhteisön työnohjaus: auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden, että työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin ja kehittämään toimintaansa.
 • Työryhmätyönohjauksessa:  työryhmän jäsenet peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan yhdessä, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan ( vertaistuen voima).
 • Asiakastyönohjauksessa tutkitaan työntekijän yhteistyötä ja roolia asiakkaan/ perheen kanssa: " Miten ajatella,  puhua ja toimia niin, että tästä olisi asiakkaalleni hyötyä "

Työnohjauksessa ovat / ovat olleet  mm.

 • perhehoidon sijaisvanhemmat
 • perhehoidon sijaisvanhempien vertaisryhmät
 • lastensuojelun  tapauskohtaiset työryhmät
 • lastensuojeluyksiköiden ja perhekotien työryhmä
 • Nummelan nuorisokodin moniammatillinen työryhmä
 • erityisopettajien työryhmät ja erityisopettaja- avustaja- työparityönohjaukset
 • Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien moniammatilliset työryhmät
 • koulukuraattorit ja koulupsykologit
 • perheneuvoloiden työryhmät ja työparit
 • yläkoulujen ja ammatillisten oppilaitosten oppilashuoltoryhmät
 • nuorisopsykiatrian poliklinikan työryhmät
 • mielenterveyskuntoutuksen työryhmät
 • Siilinjärven terveyskeskuksen mielenterveysneuvolan moniammatillinen työryhmä
 • perhetyöntekijöiden ryhmä